Guru Bramah Mantra

Guru Bramah Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshat
Param Bramah
Tasmai Sri 
Guruve Namaha
OM

The teacher of beginnings, the teacher of sustainability, The teacher of destruction /endings
The teacher close by
The teacher afar
All these teachers are the same One source teacher
OM